برای ایجاد دیوار سه بعدی به طریق زیر استفاده می کنند.

الف- در ساختمانهای با اسکلت فلزی

ب- درساختمانهای با اسکلت بتنی

الف- در ساختمانهای با اسکلت فلزی :

ابتدا دور تا دور یک دهانه فرضی ساختمان را با میلگرد 8 تا 10 و ترجیحاً آجدار و بطول حدود 50 سانتیمتر و بشکل L و بفاصله حدود هر 40سانتیمتر میلگردها را به بدنه اسکلت جوش می­دهند، این میلگردها بایستی دریک صفحه فرضی که فاصله آن توسط مهندس طراح مشخص می گردد، باشد سپس پانل سه بعدی با سیم آرماتوربندی بعد از تراز و شاقول کردن، به این میلگردهای جوش شده، بسته می شوند.


ب- در ساختمانهای با اسکلت بتنی :

در این ساختمانها معمولاً پلیت های انتظار در ستونها یا زیر پلها و هم چنین درکف قرار می دهند و سپس مانند ردیف الف میلگردهای اتصال را جوش می دهند.

اما اگر پلیتهای انتظار را کار نگذاشته باشند، بفاصله حدود هر 40سانتیمتر با مته نمره 8 حفره ای بعمق حدود 10سانتیمتر ایجاد می کنند و سپس یک میلگرد نمره 8 آجدار و بطول حدود 40سانتیمتر در داخل حفره می کوبند. سپس پانلهای سه بعدی دیواری را با سیم آرماتوربندی از تراز و شاقول کردن به این میلگردها می بندند

– وزن یک مترمربع سقف تیرچه و پانل حداقل 100 کیلوگرم کمتر از وزن سقف تیرچه و بلوک سفالی است.

– وزن یک مترمربع دیوار سفال 20 سانتی با دو طرف ملات ماسه سیمان 3 سانتی حدود 320 کیلوگرم است درحالی که وزن دیوار پانلی با دو طرف بتن 3سانتی حدود 140 کیلوگرم است.

– فضای مفید قابل استفاده در بناهای پانل سه بعدی بین 5 تا 10 درصد بیشتر از بناهای اجرا شده با سفال یابلوک می باشد.

– به دلیل ایجاد حداقل 3 سانتی متر بتن ریزدانه در دو روی پانل، آن را می توان غیرقابل اشتغال درنظر گرفت و گسترش شعله درداخل و خارج پانل رخ نمی دهد.

مضافاً اینکه مقاومت حداقلی(در برابر آتش) برابر با 50 دقیقه برای سازه پانلی درنظر گرفت.