این دیوارها در ساختمان هایی در سواحل شرقی کاریبان و خلیج مکزیک و آمریکا بسیار بکار رفته اند در مقابل طوفان های شدید استقامت خوبی از خود نشان داده اند.

در آزمایشگاه در برابر وزش 400 کیلومتر در ساعت دوام آورده اند. همچنین در مورد زلزله های وحشتناک کالیفرنیا نیز که به شدت 5/6 و 9/6 رخ داده است. این پانل ها دوام خود را ثابت نموده اند و تمامی این ساختمان بدون کوچک ترین ترک برجای مانده اند.

موارد استفاده از پانل های سه بعدی دیواری و سقفی :

– ایجاد ساختمان بدون استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه جدا

– ایجاد ساختمان با استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه

– ایجاد ساختمان بدون استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه جدا: سازه های ساخته شده با پانل های موردنظر مجموعه ای از پانل های دیواری باربر و سقفی به همراه کلاف های افقی و عمودی، تشکیل دهنده سیستم باربر ثقلی و جانبی این نوع ساختمان ها می باشد که بعد از بتن پاشی روی دیوارها و بتن ریزی روی سقف، مجموعه پانل ها به صورت جعبه درآمده بطوریکه این گونه ساختمان ها را در گروه TYPEBOX معرفی می نمایند.

باتوجه به این که سیستم سه بعدی درواقع متشکل از دیوارها و سقف های بتنی عمود یکدیگر می باشد لذا صلیب آن در مقایسه با قاب های خمشی بسیار بالاتر می باشد.

از مزایای ساختمان های ساخته شده با پانل های سه بعدی 3D در مقایسه با ساختمان های با اسکلت فلزی با بتن آرمه، متصل بودن تمامی دیوارها و سقف به یکدیگر می باشد.

– ایجاد ساختمان با استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه: در این سیستم پس از اجرای اسکلت فلزی یا بتن آرمه ابتدا سقف ها براساس نقشه های اجرایی مربوطه اجرا می گردد، سپس جهت اجرای دیوارها با اتصال میلگرد نمره 8 یا 10 طبق جزئیات اجرایی به دور تا دور قاب ها یا محل اتصال دیوار با سازه ساختمان، پانل دیواری با سیم آرماتوربندی به میلگردهای اتصال، پس از تراز و شاقولی کردن، محکم بسته می شوند و پس از اجرای لوله کشی های تأسیساتی با بتن ریزدانه به ضخامت حدود 3سانتی متر بتن پاشی می گردد. در این سیستم دیوارها غیرباربر می باشد